Zacznijmy od Public Liability Insurance, które dla większości biznesów jest najważniejszym ubezpieczeniem. Dotyczy to zarówno większych firm, jak i osób samozatrudnionych oraz jednoosobowych spółek Ltd. Ogólnie rzecz biorąc jest to ubezpieczenie dobrowolne, chociaż często możemy się spotkać z tym, że zleceniodawcy lub osoby od których wynajmujemy pomieszczenia będą wymagali okazania polisy przed podpisaniem umowy.

Na czym to polega? 

Nawet jeżeli firma prawidłowo prowadzi działalność, zawsze może dojść do wypadku lub zdarzenia losowego. Mając odpowiednie ubezpieczenie firma może spokojnie funkcjonować wiedząc, że w razie najgorszego, zniszczona nieruchomość klienta zostanie naprawiona, mienie odkupione, a koszty leczenia pokryte.

Od czego jesteśmy ubezpieczeni? 

Polisy są zazwyczaj dostosowane do indywidualnych potrzeb, ale ogólnie rzecz biorąc ubezpieczona jest prawna odpowiedzialność firmy za pokrycie kosztów szkody, która powstała w związku z działalnością firmy. Może to być na przykład spowodowanie śmierci lub obrażeń osoby trzeciej lub zniszczenie czyjejś nieruchomości lub mienia.

Na przykład, jeżeli ktoś wynajmuje firmę budowlaną do wymiany płytek dachowych i firma nieodpowiednio założy warstwę wodoszczelną powodując rozległe szkody spowodowane zalaniem, to klient może zażądać od firmy odszkodowania i pokrycia kosztów związanych z naprawą szkody. Polisa Public Liability Insurance w tym przypadku oznacza, że firma jest w stanie pokryć koszty roszczenia wraz z ewentualnymi kosztami prawnymi.

Klient powinien upewnić się, że wynajęta przez niego firma jest ubezpieczona 

Każda firma, która przyjmuje klientów lub kontrahentów w swoich pomieszczeniach lub wykonuje usługi w pomieszczeniach klienta, potrzebuje ubezpieczenia Public Liability Insurance. Przed zatrudnieniem warto poprosić wykonawcę usługi o okazanie certyfikatu polisy. Oznacza to, że w razie spowodowania naszej straty firma dzięki ubezpieczeniu będzie w stanie wywiązać się z wypłay odszkodowania.

Inne rodzaje ubezpieczeń firmowych

Employer’s Liability Insurance: jeżeli zatrudniasz pracowników, to masz prawny obowiązek wykupienia tego ubezpieczenia. Zadaniem tej polisy jest zapewnienie ochrony interesów pracownika w razie choroby lub wypadku w miejscu pracy. Warto zauważyć, że jeżeli zatrudnianiamy podwykonawców, którzy są samozatrudnieni ale pracują wyłącznie dla naszej firmy (jak w przypadku wielu firm budowlanych), również mamy obowiązek wykupienia Employer’s Liability Insurance. Zasad mówiących o tym kogo mamy obowiązek ubezpieczyć jest więcej, to tylko jedna z nich, która może posłużyć jako przykład.

Łatwo sobie wyobrazić, że w przypadku nawet niezbyt poważnego wypadku na budowie, bez ważnej polisy, koszt wypłacenia odszkodowania pracownikowi może być dla firmy bardzo wysoki.

Tylko w niektórych przypadkach firmy są zwolnione z obowiązku wykupienia tego ubezpieczenia. Na przykład: 

  • Większość organizacji i instytucji państwowych 
  • Organizacje służby zdrowia (NHS) 
  • Niektóre inne organizacje finansowane z pieniędzy publicznych 
  • Firmy rodzinne, jeżeli wszyscy pracownicy są blisko spokrewnieni z włascicielem (mąż, żona, partner życiowy, matka, ojciec, dziadkowie, dzieci). Jednakże, ta zasada nie dotyczy firm rodzinnych, które są spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd). 
  • Firmy zatrudniające tylko swojego właściciela, jeżeli zatrudniony właściciel posiada jednocześnie co najmniej 50% udziałów w firmie. 

Pięć lat temu został zniesiony obowiązek przechowywania wygasłych polis, ale w interesie pracodawcy leży zachowanie wszystkich kopi w miarę możliwości. Jest to ważne dlatego, że na przykład niektóre choroby mogą pojawić się u pracownika wiele lat po tym, jak miał kontakt z czynnikiem, który je wywołał (jak chociażby w przypadku azbestu). Jeżeli pracownik wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie do (często już byłego) pracodawcy, a pracodawca nie ma kopii polisy za dany okres, to ryzykuje poniesienie kosztów takiego roszczenia.

Co się dzieje w przypadku braku ubezpieczenia?

Organizacją uprawnioną do kontroli w tym zakresie jest Health and Safety Executive (HSE). Inspektorzy HSE mają prawo sprawdzić czy parcodawca jest odpowiednio ubezpieczony na kwotę co najmniej 5 milionów funtów.

Firma może zostać ukarana grzywną do £2500 za każdy dzień, w którym nie była odpowiednio ubezpieczona. Za nieumieszczenie certyfikatu w widocznym miejscu i odmowę okazania go inspektorom na życzenie, grozi kara do £1000 funtów.

Professional Indemnity Insurance: ten rodzaj ubezpieczenia dotyczy osób wykonujących takie zawody jak księgowy, konsultant, tłumacz lub manager projektu i stanowi zabezpieczenie na wypadek zaniedbania, pomyłki, przeoczenia, przypadkowego naruszenia praw własności intelektualnej, niezamierzonego pomówienia, itd.

Ubezpieczenia w Twojej firmie to nie tylko zabezpieczenie jej, ale także w wielu przypadkach warunek podjęcia współpracy z dużym klientem. Dlatego skontaktuj się z brokerem ubezpieczeniowym i potraktuj temat polis jako kolejny krok w rozwoju firmy.

 

Źródła: www.hse.gov.ukwww.bytestart.co.ukwww.cii.co.uk