Stosunek pracy to szczególna więź prawna łącząca pracodawcę i pracownika. Z tytułu tej więzi na obu stronach ciążą pewne zobowiązania. Jako pracownik musisz zdawać sobie sprawę, do czego zobowiązany jest Twój pracodawca w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca musi wykonać m.in. następujące czynności:
• zagwarantować bezpieczeństwo w miejscu pracy;
• wyposażyć pracowników w odpowiednią odzież i sprzęt ochronny;
• czuwać na prawidłowym używaniem sprzętu roboczego i jego konserwacją;
• opracować plany ewakuacyjne i awaryjne;
• zapewnić środki do udzielenia pierwszej pomocy;
• poinformować pracowników o potencjalnym zagrożeniu związanym z wykonywaną przez nich pracą;
• upewnić się, że wszelkie materiały, substancje są używane i przechowywane w bezpieczny sposób;
• dbać o prawidłowe znaki ostrzegawcze;
• zapewnić pracownikom przerwy na odpoczynek i odpowiednie uprawnienia do urlopu;
• zorganizować miejsca odpoczynku i spożywania posiłków;
• zadbać o toalety, urządzenia sanitarne, wentylację, oświetlenie i temperaturę tak, aby spełniały wymogi bezpieczeństwa;
• zadbać, aby wszystkie schody, korytarze i przejścia wolne były od potencjalnych przeszkód, które mogą spowodować potknięcie lub poślizgnięcie się.

W UK prawo nakłada na każdego pracodawcę obowiązek posiadania odpowiedniego ubezpieczenia ,co oznacza, że to nie pracodawca, ale firma ubezpieczeniowa będzie pokrywać ewentualne roszczenia odszkodowawcze.

Tel: 0161 4783210
E-mail: office@hussariagroup.co.uk